İlçe Tarım ve Orman Müdürü:  S. HARİKA GÜNGÖR (Gıda Mühendisi)
 
 
       Telefon : 0232 238 97 37
 
       Mail: narlidere@tarimorman.gov.tr
 
 
 
GIDA VE YEM BİRİMİ
 
 - 5996 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları çerçevesinde gıda maddeleri ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin satış, toplu tüketim ve üretim yerlerinin kayıt altına alınarak işletme kayıt belgesinin düzenlenmesi.
 
 - Gıda işletmelerinin denetim ve kontrollerinin yapılması. 
 
 - Bakanlık ve İl kontrol planı çerçevesinde numune alımı.
 
 - Alo Gıda 174 hattı ve CİMER ‘e gelen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi.
 
 - İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara gıda ile ilgili eğitimler düzenlenmesi.
 
 - 5996 sayılı Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde faaliyette bulunmayan işletmelere yasal işlem başlatılması (idari para cezası, yediemin, imha, toplatma kararı ve savcılık süreci).
 
 - TAPDK belgesi düzenlenmesi ve yenilenmesi.     
 
 - Yem satış yerlerinin denetimi ve Bakanlığımız programı gereği numune alınması.
 
 
 
 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ
 
 - Su ürünleri perakende satış yerlerini ( su ürünlerinde boy,tür ve zaman yasağı ),  balıkçı barınaklarını ve balıkçı teknelerini (balık boyu,balık türü, av malzemesi, av donanımı, balıkçı ruhsatı, izin belgeleri ) denetlemek.
 
 - Kayıt sistemi (HBS) veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.
 
 - Aylık ve yıllık TÜİK anketlerinin düzenlenerek ilgi sisteme veri girişlerinin yapılması.
 
 - Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini ve seyir defterlerinin kontrolünü yapmak.
 
 - Amatör Balıkçılık Belgesi düzenlemek.
 
 - Su Ürünleri Özel Ürün Menşei Belgesi düzenlemek ve denetlemek.
 
 - Su Ürünleri Destekleme İşlemlerini Yürütmek.
 
 - Balıkçılara bilgi ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
 
 - Genel yazışmaların sağlanması.
 
 
 
 
HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRİMİ
 
 
 - Hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşın koruyucu hizmetler uygulamak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina tedbirlerini almak.
 
 - Başta kuduz olmak üzere zoonoz ve ihbari mecburi hayvan hastalıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
 - Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arılı kovan hareketleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
 - Serbest Veteriner Kliniklerinin denetim işlemlerini yürütmek.
 
 - Ev ve süs hayvanları satış yerlerinin denetim işlemlerini yürütmek.
 
 - 5996 sayılı Kanun kapsamında mevzuata aykırılık tespiti durumunda yasal işlem uygulamak.
 
 - Bakanlığımız tarafından belirlenen yıllık Aşılama Programı dâhilindeki ŞAP, PPR, Kuduz vb. ve hastalık çıkışlarına bağlı olarak yapılması zorunlu olan aşılamaları yapmak.
 
 - İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde mevcut hayvanlara küpe takılarak kayıt altına almak.
 
 - Sığır Cinsi Hayvan Bilgilerindeki Değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
 - Hayvancılık Desteklemeleri (Buzağı dest, Anaç Koyun Keçi dest, Arılı Kovan dest vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 
 - Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında Müdürlüğümüz yetkisi dahilinde iş ve işlemleri yürütmek.
 
 - Tarımsal İşletme Danışmanlığı projesi kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.
 
 - Kurban Bayramı döneminde; kesim yerlerinin varsa kurban satış yerlerinin denetimini sağlamak.
 
 - Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmalarını yürütmek.
 
 - Hayvancılık istatistik bilgilerini güncel tutmak.
 
 - Şüpheli Isırık vakaları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.
 
 
 
 
 
BİTKİ SAĞLIĞI ve BİTKİSEL ÜRETİM
 
 
    Bitkisel Karantina Tedbirleri;
 
   Yurtiçinde karantinaya tabi bitki hastalık ve zararlıların dışarıdan İlçemize ve İlçemizden dışarıya taşınması önlemek için tarımsal alanlarımızdaki tarım işletmelerinde gerekli önlemleri alarak kontrol işlemlerini yapar.
 
    Bitki Koruma Ürünleri Satış Bayilerinin Kontrolü;
 
    Zirai ilaç, alet, makine gübre ve tohum bayilerinin faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde yürütülüp, yürütülmediğinin denetimlerini ve piyasa kontrollerini gerçekleştirir.
 
    Zirai Mücadele Programlarının Uygulanması;
 
   İlçemizin tarımsal üretim alanında görülen ve üretilen ürünlerde ekonomik düzeyde zarar meydana getiren zararlı etmenlerle yapılan mücadelede ilçemizin çiftçilerine teknik düzeyde destek sağlar, mücadelenin zirai mücadele programına uygun yürütülmesini kontrol eder. Çözüm bulunamayan hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini İl Md’ne ve ilgili araştırma merkezlerine intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri alır.
 
   Hasat öncesi ürün kontrolü;
 
   Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtların kontrolünü yapar,  denetler gerekli gördüğü durumlarda üründen numune alır ve pestisit (tarım ilacı) analizi yaptırır.
 
   Sistem Kayıtları ve Desteklemeler;
 
   İlçemiz çiftçilerinin ulusal düzeyde işlem yapan Bakanlığımız Veri Tabanı Sistemlerine kaydını yaparak çiftçilerin Bakanlığımızın destekleme modellerinden faydalanmasını sağlar.
 
   Bakanlık Projeleri;
 
   Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Palmiye Kırmızı Böceği İzleme, Eğitim ve Mücadele Projesi ile Akdeniz Meyve Sineği Mücadele Projesinin ilçemizde uygulanmasını sağlar.
 
   İl ve İlçe Projeleri;
 
   İl ve İlçe düzeyinde proje konusu bitkisel üretim ve bitki sağlığı olan projelerin ilçemizde yürütülmesi için gerekli katkıyı sağlar.
 
 
 
   Eğitim ve Yayım Faaliyetleri;
 
  Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak için eğitim ve yayım faaliyetleri düzenler.  Organik tarımı teşvik eder, destekleme müracaatlarını kabul ve kayıt işlemlerini yürütür.
 
 
 
 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI
 
 
  - Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 
  - Tarım arazilerine ilişkin tevhit, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
 
  - Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,
 
  - Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,
 
  - Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedviren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 
  - Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,
 
  - Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
 
  - Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 
  - Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 
  - Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
 
  - Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 
  - Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,
 
  - Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçiler için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 
  - 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,
 
 
KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER BİRİMİ
 
 
 - İlçemizde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak,  personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
 
 - 14.6.2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
 
 - Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 
 - 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde ilgili çalışmaları yürütmek,
 
 - Kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,
 
 - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik İş ve İşlemleri Yürütmek Uygulamaları Yaygınlaştırmak için Eğitim, Yayım ve Tanıtım İşlemleri Yürütmek,
 
 
KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME
 
        
   İlçemizin kırsal alan kavramı dışında yerleşim alanı olması nedeniyle kırsal alan kapsamında bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan hibe ve destek projeleri ilçemizde uygulanmamaktadır.  Sadece İlçemiz ve/veya İlimiz dışında faaliyet gösteren çiftçilerin müracaatı halinde yapılan uygulamalar ile ilgili teknik bilgi verilmektedir.
 
   İlçemizde Su Ürünleri ve Tarımsal Sulama konusunda faaliyet gösteren 2 (iki) adet kooperatif bulunmakta olup, İlçe Müdürlüğümüz tarafından kooperatiflerin; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında yapılması gereken iş ve işlemleri yapılmaktadır.
 
 
 
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ BİRİMİ
 
   İlçemizde çayır mera arazisi bulunmamakta olup. İlçemiz tarafından hayvan yetiştiriciliği kapsamında çayır ve yem bitkisi ekilişi yapması durumunda İlçe Müdürlüğümüz tarafından ilgili üretici Bakanlığımızın konuyla ilgili destekleme modellerinden faydalanması sağlanır.