İlçe Tapu Müdürü: Nimet BALIM

 

 Telefon: 0232 280 18 17

 

 Müdür Yardımcısı: Saadet ŞEN

 

 Telefon: 0232 280 18 18

 

  Mail: narlidere-tsm@tkgm.gov.tr

 

 

                 Tapu Müdürlükleri Teşkilat ve Görevleri

 

   Tapu müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı, tekniker, teknisyen, araştırmacı, uzman, bilgisayar işletmeni, programcı, arşiv uzmanı, arşiv memuru, memur, geçici personel (4/C), sözleşmeli

personel, işçi ve hizmetli unvanlı personelden oluşur.

 

            Görevleri;

 

   a) Yetki ve yetkilendirildiği alanlarda, mevzuat çerçevesinde taşınmaz mallara ait akitli ve akitsiz her türlü tescil,  düzeltme, terkin işlemlerini yapmak.

 

   b) Mevzuata aykırı istemleri, Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğinc ret etmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde gerekli evrakları yedi gün

içerisinde Bölge Müdürlüğüne göndermek,

 

   c) Cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili verilecek talimatları geciktirmeden yerine getirmek,

 

   ç) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallar ait tescil bildirimi düzenlenmesini gerektiren işlemlere ilişkin talepleri, hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, işlemin mahiyetine göre

Kadastro Müdürlüğüne veya LİHKAB' na iletmek,

 

   d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile ilgili defter, dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini sağlamak,

 

   e) Yetki alanlarında yapılan kadastro veye yenileme sonucunda düzenlenen ana ve yardımcı siciller ile ilgili defter, dosya ve belgeleri devir teslim çizelgesi 

 

     f) Yetki alanlarına yeniden katılan veye yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında

gerekirse komisyon marifetiyle devir almak veye devir etmek,

 

  g) Müdürlükte her ay yapılan işlemler sonucu düzenlenen tapu senedi, ipotek belgesi, ipotek terkin cetvelleri ile kadastro mahkemesi ve komisyon kararları tescil listelerinin ilgili yerlere düzenli olarak gönderilmesini

sağlamak ve ayrıca TAKBİS'ne geçmeyen müdürlüklerde aylık istatistik veri girişlerini web sayfası üzerinden girmek,

 

  ğ) İtirazlı olup da kadastro mahkemelerince karara bağlanan taşınmaz malların tescilinden sonra -01/01/2002 tarihinden önce kadastrosu kesinleşerek ikinci nüsha tapu senetleri Genel Müdürlüğe gönderilenlerin -

düzenlenen  tescil listelerini Genel Müdürlüğe, -01/01/2002 tarihinden sonra kadastrosu kesinleşerek ikinci nüsha tapu senetleri -tescil listelerini Bölge Müdürlüğüne en geç 1 ay içerisinde göndermek,

 

   h) Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

 

   ı) Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce istenilen bilgi ve belge örneklerini mevzuata uygun olarak süresinde vermek veya göndermek,

 

   i) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak,

 

   j) Müdürlüğün personel, arç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde Bölge Müdürlüğüne, ödnek ihtiyaçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek,

 

   k) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

 

   l) Yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini gerçekleştirmek için karşılıklı yetki almak vermek,

 

   m) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamın aaktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları Müdürün bilgisi

dahilinde düzeltmek,

 

   n) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü veye mülki amirce verilen benzeri işleri yapmak.

 

 

  Ayrıca;

 

  Müdürlüğümüz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlük Makamının 12/02/2015 tarih 56693 sayılı oluru ile Türkiye Cumhuriyeti Genelinde Pilot Bölge uygulama alanı seçilmiştir. Bu esnada bütün arşivimiz nitelikli personeller tarafından tasnif edilip taranarak, kullanmış olduğumuz TAKBİS'e (Tapu ve Kadastro Bilişim Sistemi) entegre edilmiştir. Bu bağlamda müdürlüğümüzdeki; Elektronik  Arşiv Sistemine ülke genelinde ilk geçen tapu müdürlüğü olma özelliğini taşımaktadır.

 

  Müdürlüğümüz; 13/06/2017 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nü temsilen Narlıdere Belediye Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro verilerinin TAKBAS (Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi) üzerinden paylaşılmasına yönelik protokol yapılmıştır. Bu bağlamda Narlıdere Belediyesi ilgili taşınmazlara yönelik ada-parsel bilgilerine kendi sistemlerinden görmeye başlamışlardır. 

 

  Müdürlüğümüz; 2017 yılında bütün mimari projeleri dijitalleştirip, sisteme yükleyerek bu bağlamda da Türkiye Cumhuriyeti Tapu Müdürlükleri genelinde ilk olma özelliğini taşımaktadır. (27/11/2018)