İlçe Mal Müdürü: Ahmet ŞAHİN
 
 
  Telefon: 0232 238 80 84

                 0232 238 80 85
 
 
 
 
   Malmüdürlüğümüz; 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde ve Malmüdürlükleri başlıklı 248’nci maddesi doğrultusunda oluşturulmuş olup Vezne ve Muhasebe olmak üzere 2 serviste hizmet vermektedir.
 
Muhasebe Servisi :
 
 
     Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde, harcama birimlerindeki yöneticilere, “ Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi “ yetkilendirmesi yapmak,
 
     KBS sisteminde harcama birimlerine; Maaş, Ek Ders, Taşınır vb. Modüllerinde; Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi vb. Yetkilendirmeleri yapmak,
 
     KBS Mali İstatistikler Modülü üzerinde; Belediye, Mahalli İdare Birliği ve şirketler tarafından veri girişlerinin süresinde yapılmasını takip etmek ve onaylayarak merkeze göndermek,
 
     Kamu çalışanlarının; maaş, ek ders, fazla mesai, yolluk vb. ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
 
     Harcama birimlerinin; mal ve hizmet alımı, yapım, bakım, onarım gibi Analitik Bütçe Sınıflandırması çerçevesindeki tüm ödemelerini yapmak,
 
    Gerek kamu görevlilerinin aylık vb. Özlük haklarından, gerekse harcama birimlerince yapılan ödemelerden kesilen; Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV Tevkifatı gibi tüm gelirlerin bütçeye aktarılmasını sağlamak,
 
     Harcama Belgeleri üzerinden kesilen veya vezne ile bankaca tahsil edilen emanet türleri olan; Sosyal Güvenlik kesintileri, Bireysel Emeklilik, Sendika Aidatı, İcra, Nafaka, Kefalet Aidatı gibi kesintileri süresi içerisinde İlgili kurumların banka hesabına aktarmak,
 
    4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca; yapı sahipleri tarafından yatırılan yapı denetim hizmet bedellerinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı yazı ve eki belgelere dayanarak, hak ediş ödemelerinden ilgili idare ve Bakanlık paylarını ayırarak göndermek.
 
 
Vezne Servisi ;
 
 
    5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu’nun Hazine Birliği başlıklı 6ncı maddesinde,” Bu kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir.Bu idareler özel vezne açamaz.” hükmü yer almaktadır.
 
      Ancak değişen konjoktür nedeniyle, Bakanlığımızın“Bütün ödemelerin ilgilinin banka hesabına aktarma suretiyle yapılması esastır” uygulamasıyla vezneden ödeme yapılması sınırlandırılmıştır.
 
      Yine kamu gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil usulü getirildiği için, veznelere yatırılan paralar da önemli ölçüde azalmıştır. Malmüdürlüğümüz veznesine, Vergi Dairelerine yatırılması gereken vergi, resim, harç vb. gelirler dışında kalan; vergiler, Kabahatlar Kanunu kapsamında veya özel kanunlarca düzenlenen İdari Para Cezaları ( Kesinleşmeme koşulu ile),4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu gereğince ödenecek hizmet bedelleri, İmar Barışı tahsilatları vs. ödemeler alınmaktadır.
 
   2886.4734 ve 4735 sayılı yasalar uyarınca Harcama Birimlerince yapılan; mal, hizmet, yapım, onarım vb. işleri ihaleleri nedeniyle isteklilerden alınması gereken geçici ve kesin teminatlar nakit olarak alınmaktadır.Ayrıca istekli ve üzerinde ihale kalanlarca kurumlara verilen Teminat Mektuplarının alınması, saklanması ve iade işlemleri de veznece yapılmaktadır.
 
Müdürlüğümüz veznesinde muhafaza edilen; Uluslararası Aile Cüzdanı, Mavi Kart, Motorlu Araç Tescil Belgesi gibi Değerli Kağıtlar, yetkili memurlara (Muhasebe Yetkilisi Mutemedi) zimmetle verilerek satışı yapılanların bedelleri 15 günde bir tahsil edilmektedir. Ayrıca; yürürlükten kaldırılan, hatalı ve bozuk çıkan veya hatalı düzenlenen değerli kağıtlarda imha edilmek veya büyük ambara gönderilmek üzere yetkili memurlardan geri alınarak veznede muhafaza edilir.28.11.2018